Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΦΙΣΚΑΡΔΟ!


Αίτησις Γερασίμου Ι. Σταματάτου                                            
κατοίκου Αργοστολίου                                                                      
οδός Γεωργ. Βεργωτή 26
Αργοστόλιον 24 Φεβουαρίου 2012

Αξιότιμον κύριον
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Ενταύθα

Θεμα: «Θρασυτάτη και ιερόσυλος καταπάτησις Μνημείου 6ου αιώνος παλαιοχριστιανικής εκκλησίας Φισκάρδου, λόγω αδιαφορίας αρμοδίων, εξ’ αγνοίας των ενδεχομένως,συνεπεία  της μοναδικότητός του εις ολόκληρον την Επτάνησον. Hδη όμως περιελθόντος του θέματος εις την μοναδικήν ευθύνην της Δικαιοσύνης, διερωτάται ο υποφαινόμενος «Υπνοί Αύτη, από της 9 Μαίου 2009, αφ’ ης κατηγγέλθησαν τα εγκλήματα, ενδεχομένως δε καθεύδουσα ή αδιαφορούσα, λόγω της πελατειακής συγκροτήσεως του Κράτους, εις την δεινοπαθούσαν χώραν μας;»

Κύριε Εισαγγελεύ

          Επιτρέψατέ μου να σας υποβάλω επί του θέματος τούτου, φωτοαντίγραφον του προς τον υπογράφοντα υπ’  αριθ. Πρωτ. 126127/248/2012 της 28 Δεκεμβρίου 2011 εγγράφου  του Συνηγόρου του Πολίτη, με θέμα: «Ολοκλήρωση διερεύνησης από τον Συνήγορο του Πολίτη της με κ.υ. 126127 από 23-3-2010 αναφοράς» μου με την παράκλησιν όπως ....
λάβητε γνώσιν, προς συμπλήρωσιν του παρ’  υμίν υφισταμένου εκκρεμούς φακέλλου, συνεπεία της από 9 Μαίου 2009 καταγγελτικής αιτήσεώς μου, διά να εκτιμήσετε τας τεραστίας προσπαθείας ενός συνειδητού Ελληνος πολίτου, αγωνιζομένου υπέρ της διασώσεως και αναδείξεως του περί ου ο λόγος Ναοδομικού και αρχαιολογικού Μνημείου, έστω και αν εις τας προσπαθείας του ταύτας «δέρει αέρα» προς τας πολιτικάς Αρχάς, με την προσδοκίαν όμως, ότι θα αξιωθή μιας υπευθύνου προσοχής και ενεργείας παρά της Δικαιοσύνης της Πατρίδος μας.
          Αφορμώμενος λοιπόν εκ της ως άνω προς σας καταγγελτικής αναφοράς μου και των εν συνεχεία ταύτης ομοίων δύο, με ουδέν μέχρι σήμερον ανταποκριτικόν σας υπεύθυνον ενδιαφέρον, επιθυμώ να προσθέσω τα εξής:
          Ως γνωστόν εις την παρανόμως και περιέργως συνταχθείσαν «καταπατήσεως του Μνημείου» υπ’  αριθ.  1061 της 1ης Ιουλίου 1997 συμβολαιογραφικήν  πράξιν της συμβολαιογράφου Νικαίας Μαρίας Β. Μαυρουδή,   της οποίας φωτοαντίγραφον σας υπέβαλα, συνηργάσθησαν ο δήθεν εκ χρησικτησίας ιδιοκτήτης, ήδη αποθανών, Σπυρίδων Γερασίμου Γερμενής (πατήρ), μετά του επιζώντος υιού του Γερασίμου Σ. Γερμενή  συνεπικυρώσαντος πάντα ταύτα, ενδεχομένως αναρμοδίως, παρανόμως και δολίως, του τότε προέδρου της Κοινότητος Φισκάρδου, μετέπειτα δε και Δημάρχου Ερίσου κ. Κοντογούρη.
Ούτω ο πατήρ Γερ. Γερμενής μεταβιβάζει εις τον υιόν του «(2) ένα «αγροτεμάχιο κείμενο στην κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Φισκάρδου της Νήσου «Κεφαλληνίας στην ειδικότερη θέση «Παλάτια Κάβου» ή Χτούρια εκτάσεως δύο στρεμμάτων περίπου, «συνορευόμενο στις πλευρές του βόρεια με μοναστήρι και με ιδιοκτησία Δ. Ραυτοπούλου, «νότια με ιδιοκτησία Ροδαμάνθης Γερμενή ανατολικά με ιδιοκτησία Ροδαμάνθης Γερμενή «και δυτικά με ιδιοκτησία Ροδαμάνθης Γερμενή και Ευαγγέλου Αντύπα, με συνυπάρχουσαν απόδειξιν του ψεύδους του «γ) Δύο [2] υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στις οποίες δηλώνουν οι συμβαλλόμενοι, 1) ότι τα μεταβιβαζόμενα δεν καταλαμβάνουν ρέμμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, αρχαιολογικό χώρο ή δημόσιο κτήμα (Ν. 2242/94).
 «Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στον παρέχοντα από άτυπη παραχώρηση εν ζωή παρά του «πατρός του Γεράσιμου Γερμενή περί το έτος 1960 έκτοτε δε νεμόταν και κατείχε τούτο με «καλή πίστη και διάνοια Κυρίου ήσυχα ανεπίληπτα και αδιατάρακτα ασκώντας σε αυτό «πράξεις νομής για διάστημα πέραν της 30ετίας τις αρμόζουσες στη φύση και τον προορισμό «του ακινήτου και με τον τρόπο αυτό έγινε ο παρέχων κύριος του ακινήτου» (σελ. 5 «συμβολαίου).
          Πάντα δε ταύτα με τρομακτικήν παρουσίαν του πτώματος του εγκλήματος, την πανηγυρικήν παρουσίαν αυτού τούτου του Αρχαιολογικού Μνημείου, εντός του αγροτεμαχίου.
          Όμως τας ανωτέρω ψευδείς δηλώσεις ο ήδη διεκδικών την ιδιοκτησίαν του αγροτεμαχίου, περιέργως ή δολίως επαναψευδόμενος και αυτός υιός Σπυρίδων Γερμενής υπέβαλε: α) το από Ιουλίου 2007 τοπογραφικόν διάγραμμα του εν λόγω καταπατηθέντος αγροτεμαχίου, το οποίον περιέργως ανεβάθμισεν εις «Γήπεδον» εις το οποίον αποτυπούται  τοπογραφούμενον και αυτό τούτο το δομικόν «λείψανον», ως απλούν «ερείπιον» του περί  ου ο λόγος ιστορικού,  αρχαιολογικού και ναοδομικού  μνημείου, με ουχί το αρχικόν εμβαδόν εκ «δύο στρεμμάτων περίπου» αλλά με περιέργως!!! νεωτέραν έκτασιν 5.766,97 τ.μ. ενδεχομένως αναιδή και τελείως παράνομον, ως  τα υπ’  αριθ. 512/18-4-2010 και 671/26-3-08 σχετικά έγγραφα της 20ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, φωτοαντίγραφα των οποίων σας υπέβαλα, διά της από 27 Μαϊου 2010 αιτήσεώς μου, μετά του νεωστί τοπογραφικού διαγράμματος του επιδίκου ναοδομικού οικοπέδου,  με την παράκλησίν μου όπως: «προχωρήσετε εις την περαιτέρω δικαστικήν διαδικασίαν ακυρώσεως, και του συμβολαίου υπ’  αριθ. 1061/1 Ιουλίου 1997 της συμβολαιογράφου Νικαίας Μαρίας Β. Μαυρουδή, και του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος Α. Κατσιγιάννη, άνευ των ιδίων συνοριτών του αρχικού αγροτικού τεμαχίου!!!, με εμφανή συνορίτην όμως «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ;;!!! και την πανηγυρικώς προκλητικήν καταπατητικήν επιγραφήν «ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΓΕΡΜΕΝΗ εμβαδόν Γηπέδου 5766,97 τ.μ.!!!» «ίνα απελευθερωθή το ειρημένον μοναδικόν εις ολόκληρον την Επτάνησον ναοδομικόν μνημείον μετά του οικοπέδου του και του περιβάλλοντος αυτό χώρου, εκτάσεως 5.766,97 τ.μ.,  επαναπεριερχομένης της κυριότητός του εις το Δημόσιον, παρά  του οποίου έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικόν μνημείον (ΦΕΚ 82/Β/13-12-1985).
 Άλλωστε ως προς το «ιδιοκτησιακό καθεστώς Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής  στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς,  βεβαιοί η 20η Εφορεία Βυζαντινών αρχαιοτήτων, δια του υπ΄αριθμ. 1019/24-6-2009 εγγράφου της, απευθυνομένου προς την ΤΕΔΚ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κοινοποιηθέντος προς σας  ως και εις τον υπογράφοντα το παρόν, «με την παράκλησίν της προς σας, κ. Εισαγγελεύ να την ενημερώσετε για τυχόν περαιτέρω ενέργειές σας».          
Πέραν όμως τούτων, παραλλήλως σοβαρόν, παράνομον και ενδεχομένως δόλιον προβληματικόν ρόλον έπαιξε και ο τότε πρόεδρος της κοινότητος και μετέπειτα Δήμαρχος Φισκάρδου, κ. Κοντογούρης, με την εκδοθείσαν παρ’  αυτού παράνομον(;) υπ’ αριθ. πρωτ. 302/9-6-1997 βεβαίωσίν του, «περί ιδιοκτησίας του παρέχοντος επί του δευτέρου ακινήτου» δηλονότι του αγροτεμαχίου και του εις αυτό δομικού ναοδομικού μνημείου;;;!!! (σελίς 2, φύλλον 5), εναντίον του οποίου διερωτώμαι, αν ησκήθη κατ’ αυτού οιαδήποτε στοιχειώδης ποινική δίωξις, ή εκλήθη ούτος εις απολογίαν ή ανάκρισιν, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έθεσεν εαυτόν εις το κάδρον της ενδεχομένης καταπατήσεως του οικοπέδου και του δομικού λειψάνου του μνημείου, με αποτέλεσμα να όζη ενδεχομένως η οσμή του σκανδάλου αν όχι και του εγκλήματος.
Όμοιον στοιχείον αποδεικτικόν των ψευδών δηλώσεων των συμβαλλομένων εις το περίεργον υπ’  αριθ. 1061/19976 συμβόλαιον είναι η δήλωσις ότι ο παρέχων ασκούσε εις το αγροτεμάχιον «πράξεις νομής και κατοχής για διάστημα πέραν της τριακονταετίας αρμόζουσες στη φάση και τον προορισμό του ακινήτου» (σελ. 2 φυλλ. 2), ενώ η 20η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων διαψεύδουσα πάντα ταύτα εις το προς τον υπογράφοντα το παρόν έγγραφόν της υπ’ αριθ. 671/26-3-2008 βεβαιοί την υπάρχουσαν «πυκνήν και υψηλήν βλάστησιν αλλά και ανυπαρξίαν προσβάσεως εις τον χώρον», φωτοαντίγραφον του οποίου σας υπεβλήθη διά της από 27 Μαϊου 2010 αιτήσεώς μου.
Κορύφωσιν όμως μέχρι στιγμής αποτελεί η αναίσχυντος βλάβη και προσβολή του μνημείου της Βασιλικής, «με την αναγραφήν σε μεγάλη έκταση των τοιχοποιών του της επιγραφής: «Σ. Γερμενή»,  ως η υπ’  αριθ. Πρωτ. 1796/18-10-2009 μήνυση της ΕΒΑ προς σας κ. Εισαγγελεύ (βλέπε συνημμένον 28/12/2011 έγγραφον του Συνηγόρου του Πολίτου, προς τον υποφαινόμενον).
          Πάντα δε ταύτα παρά του υποφαινομένου Ελληνος πολίτου, αμοίρου νομικής επιστήμης, με στοιχειώδη λογικήν και ευθύνην μέχρι στιγμής, έχοντος δε συνείδησιν του ιερού χρέους του, προς την πατρίδα μας ορθόδοξον χριστιανικήν Ελλάδα ως πολίτου της, ήδη δε δημότου του, το πρώτον θεσπισθέντος, Δήμου Κεφαλληνίας, της ιστορικής Νήσου Κεφαλληνίας, εις την οποίαν εγεννήθην, εις την οποίαν δε ελπίζω να εναποτεθεί το υλικόν περίβλημα της ψυχής μου, ένθα έχουσι εναποτεθεί και τα υλικά κελύφη των αναριθμήτων εκατομμυρίων προ εμού Κεφαλλήνων, ανακυκλωθέντα εις «χώμα», εξ ου ελήφθησαν, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως και των δομητόρων του ναοδομικού συγκροτήματος τούτου, του οποίου περιληπτικήν και υπεύθυνον επιστημονικήν αρχαιολογικήν και ναοδομικήν περιγραφήν έχει εκπονήσει από 7 Ιουνίου 1976 ο διδάκτωρ Αρχαιολόγος κ. Ιωάννης Βολανάκης ήδη συνταξιούχος του Δημοσίου, κάτοικος δε Ρόδου (Ιπποτών 56 – 85100) της οποίας δε εκθέσεως σας έχω υποβάλει φωτοαντίγραφον.
Ενδεχομένως δε συνέβησαν πάντα τα ανωτέρω, εις εποχήν καθ’  ην εκτίζετο και ο Ναός της του «Θεού Σοφίας» παρά του Αυτοκράτορος Ιουστιανιανού (527-565 μ.Χ.), τα εγκαίνια του οποίου εγένοντο την 27 Δεκεμβρίου 537 μ.Χ., εν Κωνσταντινούπολει (6ος αιών μ.Χ.) ότε η Κεφαλληνία υπήγετο διοικητικώς και πνευματικώς όχι εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως, αλλά εις το Βατικανόν, με πιθανότητα, -η οποία όμως χρήζει ερευνητικής επιστημονικής μελέτης- να διεσταυρώθησαν, ο ιδιόρρυθμος κεφαλληνιακός εγωϊσμός, μετά της ηγεμονιστικής φιλοδοξίας του Βατικανού, ώστε να ανοικοδομηθεί ο μέγιστος διά την εποχήν εκείνην Ναός 400 μ2, εις την εσχατιάν της Νήσου μας, εις την οποίαν, μόλις και μετά βίας εκτίσθη πολύ μεταγενεστέρως, χάρις εις την γενναίαν χρηματοδότησιν του Κληροδοτήματος Παναγή Βαλλιάνου Κεφαλλήνος το 1923 περίπου, ομοίων περίπου διαστάσεων Ναός του Αγίου Γερασίμου, πολιούχου της Νήσου, εις την ομώνυμον Μονήν του, επενδυθέντων τεραστίων χρηματικών ποσών κατά μίαν εκάστην των εποχών.
          Με την ελπίδα μου ότι και υμείς κύριε Εισαγγελεύ θα έχητε αξιολογήσει, ως ο πλέον υπεύθυνος τα ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα μετά των σχετικών κατηγοριών, ώστε να αναλάβητε την περαιτέρω ευθύνην της διαδικασίας προς απόδοσιν των ευθυνών και διάσωσιν του πρώτου μετά Χριστόν ναοδομικού Μνημείου τούτου εις ολόκληρον την Επτάνησον και την Νήσον μας, την οποίαν οι φρικτοί σεισμοί, διά μέσου των αιώνων, κατασπαράσωσιν ανηλεώς και ανισορροπούσι, ανταποκρινόμενοι επιτέλους, εις την διακαή δίψαν της Δικαιοσύνης ενός Ελληνος χριστιανού πολίτου, ο οποίος πιστεύει και εις τον Θεόν αλλά και εις την διαχρονικήν αρχαίαν ελληνικήν ρήσιν «Εν δε δικαιοσύνη συλλήβδην πασ’  αρετή εστίν» (Θέογνις 600 π.Χ.).
Μάρτυρας προτείνω, εκτός εκείνων των επιλεχθησομένων παρ’  υμών, τους κ.κ. Δημήτριον Πυλαρινόν Αντιδήμαρχον Κεφαλληνίας, Χάϊδω Νικολετάτου μέλος Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλληνίας και Κατερίναν Κουταλά τέως Δήμαρχον Ερίσου ήδη δε Δημοτικόν Σύμβουλον Κεφαλληνίας, οι οποίοι και μου εδήλωσαν τούτο.

Σας ευχαριστώ και εν αναμονή διατελών,

υποσημειούμαι

 Γεράσιμος Ι. Σταματάτος

 Κοινοποίησις διά τα κατ’ αυτούς
1)    Σεβ. Μητροπολίτην Κεφαλληνίας
κ. Σπυρίδωνα
Ενταύθα
2)    Υπουργείον Πολιτισμού και Τουρισμού
α) Γραφείον κ. Υπουργού Παύλου Γερουλάνου
β) Γραφείον κ. Υφυπουργού Πέτρου Αλιβιζάτου
Μπουμπουλίνας 20-22
106 32  Αθήνας
3)    Δήμαρχον Κεφαλληνίας
κ. Αλέξανδρον Παρίσην
Ενταύθα
4)    Αντιδήμαρχον Κεφαλληνίας Δημοτικού Διαμερίσματος Ερίσου
κ. Δημήτριον Πυλαρινόν
Ενταύθα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε για τα σχόλια, να χρησιμοποιείτε Ελληνική γραμματοσειρά και σε ευπρεπές επίπεδο, χωρίς να θίγεται η τιμή και η υπόληψη κανενός πολίτη.